مطالب آموزشی / گرامرهای طبقه بندی شده

Would

Would

مشاهده

268 مشاهده

Will

Will

مشاهده

242 مشاهده

Be Going To

Be Going To

مشاهده

179 مشاهده

Wish

Wish

مشاهده

228 مشاهده

It

It

مشاهده

255 مشاهده

Direct Speech

Direct Speech

مشاهده

249 مشاهده

Indirect Speech

Indirect Speech

مشاهده

262 مشاهده

Reported speech

Reported speech

مشاهده

237 مشاهده

Subjective Pronouns

Subjective Pronouns

مشاهده

514 مشاهده

To Be Verbs

To Be Verbs

مشاهده

237 مشاهده

Demonstrative Adjectives / Pronouns

Demonstrative Adjectives / Pronouns

مشاهده

271 مشاهده

Plural Nouns

Plural Nouns

مشاهده

25195 مشاهده

simple present

simple present

مشاهده

445 مشاهده

objective pronouns

objective pronouns

مشاهده

496 مشاهده

simple past

simple past

مشاهده

481 مشاهده

Adverbs

Adverbs

مشاهده

345 مشاهده

Wh questions

Wh questions

مشاهده

314 مشاهده

Adjectives of quantity

Adjectives of quantity

مشاهده

382 مشاهده

present perfect

present perfect

مشاهده

383 مشاهده

Modals

Modals

مشاهده

403 مشاهده

comparison

comparison

مشاهده

400 مشاهده

past perfect

past perfect

مشاهده

366 مشاهده

Tag questions

Tag questions

مشاهده

344 مشاهده

Relative pronouns

Relative pronouns

مشاهده

370 مشاهده

Article

Article

مشاهده

390 مشاهده

That clause

That clause

مشاهده

316 مشاهده

conditional sentences

conditional sentences

مشاهده

314 مشاهده

Active and passive

Active and passive

مشاهده

361 مشاهده

Gerund

Gerund

مشاهده

337 مشاهده

Infinitive

Infinitive

مشاهده

351 مشاهده

1 2