جزئیات : phrasal verbs

گروه : گرامرهای طبقه بندی شده

تاریخ ثبت : 1394/12/7

نوع خرید : رایگان


توضیحات :

دراین درس بطور کامل با گرامر افعال دوکلمه ای آشنا میشویم.

phrasal verbs

 افعال دو کلمه ای

فیلمی برای این مطلب ثبت نشده است

صوتی برای این مطلب ثبت نشده است


unit 24.pdf

intransitive phrasal verb.pdf

Transitive phrasal Verbs.pdf

نظری ثبت نشده است