جزئیات : Adjective clause

گروه : گرامرهای طبقه بندی شده

تاریخ ثبت : 1394/12/7

نوع خرید : رایگان


توضیحات :

دراین درس به بررسی جمله وارهای وصفی و انواع عبارات وصفی میپردازیم.

adjective clause

adjective phrase

جمله وار وصفی

عبارت وصفی

فیلمی برای این مطلب ثبت نشده است

صوتی برای این مطلب ثبت نشده است


unit 30.pdf

نظری ثبت نشده است