جزئیات : Linking verbs

گروه : گرامرهای طبقه بندی شده

تاریخ ثبت : 1394/12/21

نوع خرید : رایگان


توضیحات :

در این درس بطور کامل با گرامر افعال حسی و ربطی آشنا میشویم.

افعال حسی و ربطی

linking verb

فیلمی برای این مطلب ثبت نشده است

صوتی برای این مطلب ثبت نشده است


unit 25.pdf

نظری ثبت نشده است