تعرفه ها

جزوه کنکور pdf پنج هزار تومان ( خريد آنلاين ) 

جزوه کنکور به صوت صحافي شده سي و پنج هزارتومان ( خريدپستي ) 

جزوه مکالمه انگليسي pdf پنج هزارتومان ( خريد آنلاين ) 

جزوه مکالمه  انگليسي به صورت صحافي شده  به همراه DVD تلفظ سي و پنج هزارتومان ( خريد پستي ) 

جزوه اول دبيرستان pdf سه هزارتومان ( خريد آنلاين ) 

جزوه اول دبيرستان به صورت صحافي شده سي و پنج هزار تومان ( خريد پستي ) 

جزوه دوم دبيرستان pdf سه هزار تومان ( خريد آنلاين ) 

جزوه دوم دبيرستان به صورت صحافي شده سي و پنج هزار تومان ( خريد پستي ) 

جزوه سوم دبيرستان pdf سه هزار تومان ( خريد آنلاين ) 

جزوه سوم دبيرستان به صورت صحافي شده سي و پنج هزار تومان ( خريد پستي ) 

جزوه چهارم دبيرستان pdf سه هزار تومان ( خريد آنلاين ) 

جزوه چهارم دبيرستان به صورت صحافي شده سي و پنج هزار تومان ( خريد پستي ) 

جزوه گرامر هاي طبقه بندي شده زبان انگليسي pdf پنج هزار تومان ( خريد آنلاين ) 

جزوه گرامرهاي طبقه بندي شده زبان انگليسي به صورت صحافي شده پنجاه هزار تومان ( خريد پستي ) 

جزوه تقويت مهارت نوشتار زبان انگليسي pdf پنج هزار تومان ( خريد آنلاين  )

جزوه تقويت مهارت نوشتار زبان انگليسي به صورت صحافي شده به همراه DVD  سي و پنج هزار تومان ( خريد پستي ) 

جزوه تقويت مهارت خواندن زبان انگليسي pdf  پنج هزار تومان ( خريد آنلاين ) 

جزوه تقويت مهارت خواندن  زبان انگليسي به صورت صحافي شده  به همراه DVD سي و پنج هزار تومان ( خريد پستي ) 

جزوه تقويت مهارت شنيدار  زبان انگليسي پنج هزار تومان  ( خريد آنلاين ) 

جزوه تقويت مهارت شنيدار زبان انگليسي به صورت صحافي شده به همراه DVD  سي و پنج هزار تومان ( خريد پستي ) 

جزوه تقويت مهارت شنيدار زبان انگليسي از طريق موزيک به صورت صحافي شده به همراه DVD اهنگ ها پنجاه هزار تومان ( خريد پستي ) 

تمامي مطالب روزمره رايگان 

مکالمه هاي طبقه بندي شده رايگان 

تمامي مطالب آموزشي رايگان

آزمون هاي تعيين سطح کليتمام زبان ها دو هزار تومان 

آزمون هاي گرامر تمامي زبان ها هزار تومان 

آزمون هاي مکالمه تمامي زبان ها هزار تومان  

کلاس هاي مجازي از طريق SKYPE يک ساعت و چهل و پنج دقيقه پنجاه هزار تومان 

عضويت در کانال تگرام سايت رايگان